Đại hội đồng cổ đông-Năm 2022

06/05/2022 - 03:43 PM
Năm Nội dung Tải về
01/06/2022
  • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022


27/05/2022
  • CBTT điều chỉnh, bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
19/05/2022
  • Công bố thông tin Danh sách ứng cử viên HĐQT
06/05/2022
  • CBTT thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Download