Công bố thông tin - Năm 2016

01/01/2017 - 09:58 PM

Năm Nội Dung Tải về bằng tiếng Việt
2016 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc thường trực
2016 Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2015
2016 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
2016 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Gạch ngói Kiên Giang
2016 Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
2016 Thông báo ngày giao dich đầu tiên của CP TTH Tiến Thành
2016 QĐ Chấp Thuận Niêm Yết Cổ Phiếu TTH Tiến Thành
2016 Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2016 Tiến Thành
2016 Nghị quyết HĐQT về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán độc lập
2016 Giấy CN ĐKKD Thay Đổi  Lần 21 Tiến Thành
2016 Giấy CN Đăng ký hoạt động VPDD Tiến Thành
2016 Công văn giải trình lợi nhuận chênh lệch sau thuế quý III 2016 so với cùng kỳ năm ngoái
2016 Biên bản họp HĐCD 2016 Tiến Thành
2016 28.9.16 Giấy CN đăng ký chứng khoán Tiến Thành
     

Download