Công bố thông tin - Năm 2017

01/01/2018 - 09:26 PM
Năm  Nôi Dung Tải về bằng tiếng việt  
23/12/2017 Nghị quyết hội đồng quản trị số 2212/2017/NQ-HĐQT ngày 22/12/2017.  
19/12/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – Công ty Sơn Phú bán 285.000 cổ phiếu.  
14/12/2017 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 ngày 13/12/2017 của Tiến Thành.  
13/12/2017  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – CTCP Đầu tư Sơn Phú bán 285.000 cổ phiếu.  
01/12/2017 Thông báo về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu.
 
23/11/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2, ngày 23/11/2017.  
10/11/2017 Công văn của UBCKNN xác nhận báo cáo kết quả chào bán cổ   phiếu  ra công chúng.
 
10/11/2017  Thông báo về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  
10/11/2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 9/11/2017  về việc báo cáo kết quả chào bán và phân phối lại số lượng  cốphiếu không chào bán hết.  
07/11/2017 Nghị quyết HĐQT số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 07/11/2017 về việc Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú.  
03/11/2017 Báo cáo về ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty đại chúng.  
03/11/2017 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  
03/11/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty đại chúng – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú bán 950.000 cổ phiếu.  
01/11/2017 Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Quyết.  
31/10/2017 Công bố thông tin số điện thoại của người được ủy quyền thực hiện CBTT.  
30/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đăng ký bán 950.000 cổ phiếu.  
27/10/2017 Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.  
20/10/2017 Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực Công bố thông tin.  
13/10/2017 UBCKNN nhắc nhở việc chậm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
 
05/10/2017 Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ – Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.  
05/10/2017 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút ngành nghề kinh doanh của công ty.

 
 
05/10/2017 Thông báo cổ đông chưa lưu ký thực hiện nhận cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.
 


 
 
02/10/2017 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TTH về 0%.  
06/09/2017 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 06/09/2017 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
06/09/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.  
22/08/2017 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng.  
18/07/2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017.  
12/07/2017 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng.  
07/07/2017 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành – Nguyễn Thanh Tùng.  
23/06/2017 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  
23/06/2017  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng – CTCP Đầu tư Sơn Phú bán 1.520.000 cổ phiếu.  
23/06/2017 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Ông Nguyễn Thanh Tùng.  
22/06/2017 Nghị quyết HĐQT số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 22/06/2017 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.  
19/06/2017 Nghị quyết HĐQT số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.  
16/06/2017 Nghị quyết HĐQT số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017 về việc Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng.  
08/06/2017 Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Bà Vũ Quỳnh Trang và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc nội chính của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.  
02/06/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đăng ký bán  1.520.000 cổ phần  
09/05/2017 Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 09/05/2017 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Anh và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Trọng làm Thành viên HĐQT.  
05/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi lần thứ 23 ngày 04/05/2017 của Tiến Thành.  
22/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
22/04/2017 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  
22/04/2017 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 22/04/2017 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.  
10/04/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.  
07/04/2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.  
10/03/2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.  
10/03/2017 Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 10/3/2017 v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.  
01/03/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.  
01/03/2017 Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 về việc tiến độ triển khai các dự án Tiến Thành và biện pháp thúc đẩy tiến độ.  
10/02/2017 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi lần thứ 22 ngày 08/02/2017 của Tiến Thành.  
23/01/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2017.  
17/01/2017 Báo cáo quản trị công ty năm 2016.  
09/01/2017 UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến ThànhNgày 9/1/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/2017/TT ngày 9/1/2017 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phát hành trả cổ tức thành công là 2.999.998 cổ phiếu.UBCKNN.  
09/01/2017 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.  
09/01/2017 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.  


Download