Công bố thông tin - Năm 2018

15/08/2018 - 09:35 PM
Năm  Nội Dung Tải về bằng tiếng việt Download in English
28/12/2018  Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính  
12/12/2018  Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con  
28/09/2018 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Nguyễn Thành Tùng  
28/09/2018 CBTT Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2017  
21/08/2018 Thay đổi người được ủy quyền CBTT  
08/08/2018  Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ - HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc   
23/07/2018  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018  
13/06/2018  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 13/06/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018  
29/05/2018  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 29/05/2018 thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%
18/05/2018  Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT  
18/05/2018  Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 18/05/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  
27/04/2018  Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)  
27/04/2018  Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11/04/2018  CBTT thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
06/03/2018  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
05/03/2018  Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 05/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
20/01/2018  UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC quý 4 năm 2017  
10/01/2018  Báo cáo quản trị năm 2017  

Download