Công bố thông tin - Năm 2023

16/01/2023 - 12:45 PM
Năm Nội dung Tải về
22/12/2023
 • CBTT Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

31/10/2023
 • Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam

27/9/2023
 • Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 về việc Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát
16/8/2023
 • CBTT Quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc đưa cổ phiếu TTH ra khỏi diện bị cảnh báo

25/7/2023
 • Báo cáo quản trị bán niên năm 2023
30/06/2023
 • Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

15/06/2023
 • Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2023

15/06/2023
 • Thông báo hủy ủy quyền thực hiện CBTT

15/06/2023
 • Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ- HĐQT ngày 15/06/2023 về việc thay đổi nhân sự Công ty

12/06/2023
 • Nghị quyết số 05/2023/NQ –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
10/05/2023
 • NQ HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
06/05/2023
 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT

15/04/2023
 • Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo kèm biện pháp và lộ trình khắc phục
04/04/2023
 • Nội dung 1: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 • Nội dung 2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023


16/03/2023
 • Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16/01/2023
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022


Download