Công bố thông tin - Năm 2021

28/01/2021 - 05:41 PM

Năm Nội Dung Tải về Download in English
15/04/2021
  • CBTT Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
15/04/2021
  • Ông Nguyễn Văn Quyết trở thành cổ đông lớn của công ty
 
15/04/2021
  • Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Trường bán 3.848.750 cổ phiếu
 
08/04/2021
  • CBTT về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu TTH vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ
 
08/04/2021
  • Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo
    
08/04/2021
  • Điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
 
02/04/2021
  • CBTT Thời gian, địa điểm và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 
29/03/2021
  • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
 
03/03/2021
  • Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28/01/2021
  • Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi người phụ trách quản trị công ty
 

Download