Công bố thông tin - Năm 2021

28/01/2021 - 05:41 PM
 
Năm Nội Dung Tải về Download in English
20/12/2021
 •  Nghị quyết HĐQT số 09 về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
 
15/12/2021
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
 
02/12/2021
 • Nghị quyết HĐQT thông qua hủy bỏ thế chấp tài sản tại Ngân hàng PVBank
 
01/12/2021
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT đăng ký bán CP
 
01/12/2021
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của chủ tịch HĐQT
 
24/11/2021
 • Thông báo giao dịch – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán CP
 
26/10/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 07 vv phương án thế chấp tài sản
 
13/08/2021
 •  Cổ phiếu TTH được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo
 
24/06/2021
 • Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021
 
10/06/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 06 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
 
10/06/2021
 • Nghị quyết HĐQT số 05 về việc thay đổi nhân sự
 
06/05/2021
 • Thông báo tạm dừng việc Công bố thông tin tiếng anh
 
29/04/2021
 • Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
27/04/2021
 • Quy chế Quản trị nội bộ
 
27/04/2021
 • Quy chế Hội đồng quản trị
 
26/04/2021
 • Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
 
26/04/2021
 • Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


15/04/2021
 • CBTT Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
15/04/2021
 • Ông Nguyễn Văn Quyết trở thành cổ đông lớn của công ty
 
15/04/2021
 • Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Chủ tịch Nguyễn Hữu Trường bán 3.848.750 cổ phiếu
 
08/04/2021
 • CBTT về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu TTH vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ
 
08/04/2021
 • Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo
    
08/04/2021
 • Điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
 
02/04/2021
 • CBTT Thời gian, địa điểm và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 
29/03/2021
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
 
03/03/2021
 • Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
28/01/2021
 • Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi người phụ trách quản trị công ty
 

Download