Công bố thông tin - Năm 2020

10/01/2020 - 10:10 AM
Năm Nội Dung Tải về Download in English
22/01/2021
   Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
 
31/10/2020
  Nghị quyết HĐQT số 06 về việc thành lập chi nhánh công ty
 
26/10/2020
  Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty
 
25/08/2020
  Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
 
10/08/2020
  Bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
 
22/07/2020
   Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020
 
06/07/2020
   Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
 
10/06/2020
   Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19/05/2020
   CBTT thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 
05/2020    Chấp thuận gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông  
01/04/2020
 Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 01/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/04/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ
 
25/03/2020
   Thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 
16/03/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
 
05/03/2020
   Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 05/03/2020 về việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Download