Công bố thông tin - Năm 2019

10/01/2019 - 02:27 PM
Năm  Nội Dung Tải về bằng tiếng việt Tải về bằng tiếng anh
23/04/2019   Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị.  
23/04/2019   Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 
06/04/2019    Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
28/02/2019   Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
10/01/2019   Báo cáo quản trị năm 2018  

Download