Công bố thông tin - Năm 2019

10/01/2019 - 02:27 PM
 
Năm  Nội Dung Tải về bằng tiếng việt Download in English
18/01/2020
  Báo cáo quản trị công ty năm 2019
 
31/12/2019

  Nghị quyết thay đổi nhân sự Ban kiểm toán nội bộ

 
15/11/2019   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 14/11/2019  
13/11/2019

  Nghị quyết HĐQT số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

 
11/10/2019
  Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (phát hành trả cổ tức năm 2018)
 
03/10/2019
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 ngày 02/10/2019
 
30/09/2019
  Quyết định số 651/QĐ-SGDHN ngày 30/09/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 7.474.865 cổ phiếu của TTH
 
21/09/2019
   Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 19/09/2019
 
12/09/2019
UBCKNN xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
 
09/09/2019
  Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành   
 
09/09/2019
  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 
14/08/2019
  Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018
 
04/08/2019
  Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TTH lên 49%.
 
30/07/2019
  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông báo ngày chốt danh sách
 
29/07/2019
  Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành là 49%
25/07/2019
  Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
 
16/07/2019   Nghị quyết HĐQT số 04 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018  
28/06/2019   
  Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
 
23/04/2019   Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị.  
23/04/2019   Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 
06/04/2019    Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
28/02/2019   Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
10/01/2019   Báo cáo quản trị năm 2018  

Download