Công bố thông tin - Năm 2019

10/01/2019 - 02:27 PM
Năm  Nội Dung Tải về bằng tiếng việt Tải về bằng tiếng anh
28/02/19   Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
10/01/2019  Báo cáo quản trị năm 2018  

Download