Báo cáo tài chính năm 2022

19/04/2022 - 03:11 PM


Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt
2022  
  • Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận
2022 Quý IV
  • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và Giải trình

2022 Quý III
  • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và Giải trình

2022  
  • Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Giải trình

2022 Quý II
  • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và Giải trình

2022 Quý I
  • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và Giải trìnhDownload