Báo cáo tài chính năm 2020

10/01/2020 - 10:10 AM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Download in English
  Báo cáo năm
   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và giải trình

2020 Quý VI   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 kèm Giải trình
 
2020 Quý III
  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và giải trình
 
2020  
 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét và  giải trình

2020 Quý II
 Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình

 
2020 Quý I
 Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình

 
         

Download