Báo cáo tài chính năm 2019

12/04/2019 - 03:50 PM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Download in English
2019  
  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Giải trình

2019 Quý IV
 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và Giải trình

 
2019 Quý III
  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình
 
2019  
  Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét và giải trình

2019 Quý II
 Báo cáo tài chính quý 2 và giải trình
 
2019 Quý I  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 và Giải trình  

Download