Báo cáo tài chính năm 2018

16/08/2018 - 08:02 AM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Download in English 
2018 Năm  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và giải trình.
2018 Năm  Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và giải trình
2018 Quý iV Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ
 
2018 Quý IV Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ  
2018 Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 
2018   Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018
2018   Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2018
2018 Quý II Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái  
2018 Quý II Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái  
2018 Quý I Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
 
2018   Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
 

Download