Báo cáo tài chính năm 2018

16/08/2018 - 08:02 AM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Tải về bằng tiếng anh 
    Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ
 
2018 Quý IV Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ  
2018 Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 
2018   Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018
2018   Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2018
2018 Quý II Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái  
2018 Quý II Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái  
2018 Quý I Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
 
2018   Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ
 

Download