Báo cáo tài chính năm 2017

01/01/2018 - 03:17 PM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Download in English
2017    Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch sau thuế so với năm 2016
2017   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch sau thuế so với năm 2016
2017 Quý IV Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch LNST  
2017 Quý IV Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 và giải trình chệch lệch LNST  
2017 Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.  
2017   Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.  
2017 Quý II Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái.  
2017 Quý I Báo cáo tài chính quý I/2017  

Download