Báo cáo tài chính năm 2016

01/01/2017 - 03:06 PM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Tải về bằng tiếng anh 
2016   Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

 
2016 Quý IV Báo cáo tài chính quý 4/2016  
2016 Quý III Báo cáo tài chính quý 3 2016  
2016   Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tiến Thành  
2016 Quý I Báo cáo tài chính quý I 2016  


Download