Báo cáo tài chính 2021

19/04/2021 - 08:49 AM
Năm Kỳ Báo Cáo Nội Dung Tài về bằng tiếng việt Download in English
2021  
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Giải trình 
2021 Quý 4
  • Báo cáo tài chính Quý 4/2021 kèm Giải trình

 
2021 Quý 3
  •    Báo cáo tài chính quý 3.2021 và Giải trình

 
2021  
  • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét

 
2021 Quý 2
  • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và giải trình LNST

 
2021 Quý I
   
  • Báo cáo tài chính quý 1 và Giải trình
 

Download