Đóng

Ban Lãnh Đạo

01/04/2016 Giới thiệu

   +  Hội đồng quản trị

  1. Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng GĐ
  4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT
  5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

   + Ban Tổng GĐ

  1. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng GĐ
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng GĐ

    + Ban Kiểm soát

  1. Bà Vũ Quỳnh Trang – Trưởng Ban KS
  2. Bà Hà Thị Tuyết Chinh – Thành viên Ban KS
  3. Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên Ban KS 

Giới thiệu Liên quan