Chiến lược phát triển

10/08/2018 - 11:14 AM
Định hướng phát triển:
 Lấy đầu tư kinh doanh Bất động sản làm cốt lõi.
Kinh doanh thương mại làm phụ trợ.
Sản xuất và gia công hàng thủ công mỹ nghệ gắn liền với lợi ích xã hội.
 
Chiến lược phát triển:
Chiến lược phát triển trong giai đoạn 2017 - 2020 tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỷ đồng.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD trong những năm tiếp theo.
Duy trì việc phân chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông với tỷ lệ cổ tức cao.
Phát triển kinh doanh thương mại, đứng đầu một số ngành nghề kinh doanh thương mại.
Tiếp nhận thêm người khuyết tật còn khả năng lao động, nâng cao thương hiệu cho sản phẩm
thủ công mỹ nghệ do lao động khuyết tật tạo ra tại Công ty.
 
Quản trị doanh nghiệp:
Cơ cấu quản trị điều hành khoa học, chuyên nghiệp.
Trở thành doanh nghiệp mà ở đó nhân viên được  phát huy tối đa năng lực,
tạo điều kiện cho người khuyết tật được lao động theo khả năng và được hòa nhập với xã hội.